Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

10/1/2016

Tập đoàn tài chính Sun Life tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên đến 75% tại PVI Sun Life

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016, Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX / NYSE: SLF, "Sun Life") và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI"), thông báo Sun Life đã hoàn tất thương vụ Sun Life tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVI Sun Life ("PVI Sun Life", “Công ty”), từ 49% lên đến 75% bằng việc mua thêm 26% cổ phần từ PVI. PVI vẫn tiếp tục nắm giữ 25% cổ phần trong liện doanh này. Thỏa thuận về thương vụ này đã được công bố vào tháng 11 năm 2015 và hôm nay chính thức hoàn tất sau khi nhận được sự chuẩn y của các cơ quan quản lý tại Việt Nam và Canada.

10/1/2016

Tập đoàn tài chính Sun Life tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên đến 75% tại PVI Sun Life

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016, Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX / NYSE: SLF, "Sun Life") và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI"), thông báo Sun Life đã hoàn tất thương vụ Sun Life tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVI Sun Life ("PVI Sun Life", “Công ty”), từ 49% lên đến 75% bằng việc mua thêm 26% cổ phần từ PVI. PVI vẫn tiếp tục nắm giữ 25% cổ phần trong liện doanh này. Thỏa thuận về thương vụ này đã được công bố vào tháng 11 năm 2015 và hôm nay chính thức hoàn tất sau khi nhận được sự chuẩn y của các cơ quan quản lý tại Việt Nam và Canada.

10/1/2016

Tập đoàn tài chính Sun Life tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên đến 75% tại PVI Sun Life

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016, Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX / NYSE: SLF, "Sun Life") và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI"), thông báo Sun Life đã hoàn tất thương vụ Sun Life tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVI Sun Life ("PVI Sun Life", “Công ty”), từ 49% lên đến 75% bằng việc mua thêm 26% cổ phần từ PVI. PVI vẫn tiếp tục nắm giữ 25% cổ phần trong liện doanh này. Thỏa thuận về thương vụ này đã được công bố vào tháng 11 năm 2015 và hôm nay chính thức hoàn tất sau khi nhận được sự chuẩn y của các cơ quan quản lý tại Việt Nam và Canada.

10/1/2016

Tập đoàn tài chính Sun Life tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên đến 75% tại PVI Sun Life

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016, Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX / NYSE: SLF, "Sun Life") và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI"), thông báo Sun Life đã hoàn tất thương vụ Sun Life tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVI Sun Life ("PVI Sun Life", “Công ty”), từ 49% lên đến 75% bằng việc mua thêm 26% cổ phần từ PVI. PVI vẫn tiếp tục nắm giữ 25% cổ phần trong liện doanh này. Thỏa thuận về thương vụ này đã được công bố vào tháng 11 năm 2015 và hôm nay chính thức hoàn tất sau khi nhận được sự chuẩn y của các cơ quan quản lý tại Việt Nam và Canada.

10/1/2016

Tập đoàn tài chính Sun Life tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên đến 75% tại PVI Sun Life

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016, Công ty Bảo hiểm Sun Life Canada, một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Tài chính Sun Life (TSX / NYSE: SLF, "Sun Life") và Công ty Cổ phần PVI (HNX: PVI, "PVI"), thông báo Sun Life đã hoàn tất thương vụ Sun Life tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại PVI Sun Life ("PVI Sun Life", “Công ty”), từ 49% lên đến 75% bằng việc mua thêm 26% cổ phần từ PVI. PVI vẫn tiếp tục nắm giữ 25% cổ phần trong liện doanh này. Thỏa thuận về thương vụ này đã được công bố vào tháng 11 năm 2015 và hôm nay chính thức hoàn tất sau khi nhận được sự chuẩn y của các cơ quan quản lý tại Việt Nam và Canada.