Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí

24/12/2014

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

6/8/2014

PVI Sun Life tổ chức Hội thảo: ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại TPHCM

Sáng ngày 06/08/2014, PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức hội thảo: “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động” tại TP. Hồ Chí Minh.

5/8/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014”

Ngày 03 tháng 08 năm 2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014” do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng trong lễ vinh danh "Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng 2014" diễn ra tại Hà Nội.

30/7/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại Hà Nội

PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức Hội thảo “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động”.

29/7/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng mới chi nhánh Hà Nội

Ngày 29/7/2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã chuyển địa điểm văn phòng chi nhánh Hà Nội đến Tầng 2 Tòa nhà PVI Tower, 168 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

24/12/2014

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

6/8/2014

PVI Sun Life tổ chức Hội thảo: ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại TPHCM

Sáng ngày 06/08/2014, PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức hội thảo: “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động” tại TP. Hồ Chí Minh.

5/8/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014”

Ngày 03 tháng 08 năm 2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014” do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng trong lễ vinh danh "Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng 2014" diễn ra tại Hà Nội.

30/7/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại Hà Nội

PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức Hội thảo “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động”.

29/7/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng mới chi nhánh Hà Nội

Ngày 29/7/2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã chuyển địa điểm văn phòng chi nhánh Hà Nội đến Tầng 2 Tòa nhà PVI Tower, 168 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

24/12/2014

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

6/8/2014

PVI Sun Life tổ chức Hội thảo: ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại TPHCM

Sáng ngày 06/08/2014, PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức hội thảo: “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động” tại TP. Hồ Chí Minh.

5/8/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014”

Ngày 03 tháng 08 năm 2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014” do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng trong lễ vinh danh "Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng 2014" diễn ra tại Hà Nội.

30/7/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại Hà Nội

PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức Hội thảo “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động”.

29/7/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng mới chi nhánh Hà Nội

Ngày 29/7/2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã chuyển địa điểm văn phòng chi nhánh Hà Nội đến Tầng 2 Tòa nhà PVI Tower, 168 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

24/12/2014

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

6/8/2014

PVI Sun Life tổ chức Hội thảo: ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại TPHCM

Sáng ngày 06/08/2014, PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức hội thảo: “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động” tại TP. Hồ Chí Minh.

5/8/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014”

Ngày 03 tháng 08 năm 2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014” do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng trong lễ vinh danh "Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng 2014" diễn ra tại Hà Nội.

30/7/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại Hà Nội

PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức Hội thảo “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động”.

29/7/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng mới chi nhánh Hà Nội

Ngày 29/7/2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã chuyển địa điểm văn phòng chi nhánh Hà Nội đến Tầng 2 Tòa nhà PVI Tower, 168 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

24/12/2014

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

PVI Sun Life chính thức thành lập Công đoàn cơ sở

6/8/2014

PVI Sun Life tổ chức Hội thảo: ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại TPHCM

Sáng ngày 06/08/2014, PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức hội thảo: “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động” tại TP. Hồ Chí Minh.

5/8/2014

PVI Sun Life nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014”

Ngày 03 tháng 08 năm 2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã nhận danh hiệu “Nhãn hiệu nổi tiếng 2014” do Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam trao tặng trong lễ vinh danh "Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng 2014" diễn ra tại Hà Nội.

30/7/2014

PVI Sun Life tổ chức hội thảo ''Bảo hiểm hưu trí tự nguyện" tại Hà Nội

PVI Sun Life phối hợp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp tổ chức Hội thảo “Bảo hiểm hưu trí tự nguyện: Cơ hội cho doanh nghiệp và người lao động”.

29/7/2014

PVI Sun Life khai trương văn phòng mới chi nhánh Hà Nội

Ngày 29/7/2014, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ PVI Sun Life đã chuyển địa điểm văn phòng chi nhánh Hà Nội đến Tầng 2 Tòa nhà PVI Tower, 168 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội.